ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezt a weboldalt Pandorant Group KFT. üzemelteti. Ez az üzemeltetés magában foglalja az az ezen a weboldalon gyűjtött összes információt.

Az adatkezelő adatai:

Pandorant Group KFT.

1182 Budapest Garay u 28/b

asz: HU32073012

cg: 01-09-405403

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Az adatfeldolgozók adatai:

Tárhelyszolgáltató:

WordPress: Automattic Inc.
60 29th Street #343.
San Francisco, CA 94110.
United States of America

Számlázási partner:

KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7.;
Cégjegyzékszám: 01-09-303201;
Nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság;
adószám: 13421739-2-41
info[kukac]szamlazz.hu

További Adatkezelők

Pénzügyi partner:

BENEFIT CONSULTING KFT.
Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.
Cégjegyzékszám: 01-09-705615
Adatkezelési tevékenysége: az adózási, illetve számviteli jogszabályokban előírt könyvviteli, könyvvezetési tevékenységek

Marketing partner:

Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
Cégjegyzékszám: IE6388047V

Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Cégjegyzékszám: IE9692928F

 

Hírlevélküldés

MailerLite, Inc.,
a Delaware corporation
at 548 Market St, PMB 98174,
San Francisco, CA 94104-5401,
United States

 

Biztonság

A weboldalon szereplő személyes adatokat biztonságos szerveren keresztül továbbítjuk. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Ön személyes adatait az információbiztonság magas színvonalával kezeljük. Megfelelő fizikai, elektronikus és adminisztratív lépéseket teszünk az általunk összegyűjtött, személyazonosításra alkalmas adatok biztonságának és pontosságának megőrzésére, beleértve azon személyek számának korlátozását, akik fizikailag hozzáférnek az adatbázis-kiszolgálókhoz, valamint olyan elektronikus biztonsági rendszereket és jelszavas védelmet alkalmazunk, amely segít megelőzni illetéktelen hozzáférést.

Honlapunk titkosítási technológiát használ, például a Secure Sockets Layer (SSL) szolgáltatásokat, hogy személyes adatait az adatátvitel során megvédje. Az SSL titkosítja az olyan információkat, mint például a neved, a címed és a hitelkártyád száma. Ügyfélszolgálatunk és üzleteink egy privát, biztonságos hálózaton is működnek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mail nem teljesen titkosított rendszer, tehát sose küldjön biztonsági adatokat felénk. Mi sosem kérünk email-en például hitelkártya adatokat vagy pin kódokat.

 

Adatvédelmi szabályzat

Annak érdekében, hogy minél magasabb minőségű szolgáltatásokat nyújtsunk, az Önnel és más ügyfelekkel, valamint más felekkel folytatott interakcióinkból származó információkat használjuk fel.
Mivel tiszteletben tartjuk a magánéletet, olyan eljárásokat hajtottunk végre, amelyek biztosítják, hogy személyes adatait biztonságos és felelősségteljes módon kezeljék.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot annak érdekében tettük közzé, hogy elmagyarázhassuk adatgyűjtési gyakorlataikat és az Ön által adott információk gyűjtésének és felhasználásának módjáról szóló döntéseket.
Mivel folyamatosan fejlesztjük a pandorant.com weboldalt, és használjuk, az informatika által kínált technológiai fejlődésnek a lehetőségeit ez az adatvédelmi irányelv valószínűleg megváltozhat a későbbiek folyamán. Ezért arra ösztönözzük Önt, hogy időszakonként kísérje figyelemmel ezt a leírást, hogy megértse aktuális adatvédelmi irányelveinket.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés jogalapja különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §-a és 202. §-a, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a. A Honlap használói elfogadják a cookie-k működését, amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak. A cookie-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejöhessen egy szerződés.

A sütiken alapuló adatkezelés jogalapja a hozzájáruló elfogadás illetve a hozzájárulás elfogadásaként a kifejezett, ezirányú érdektelenségét, mint ráutaló magatartás amivel kikattintja a Cookie elfogadást és továbblép a weboldalra.

Az érintettek jogai

Az érintettek azok a személyek, akik a pandorant.com oldalán megadnak bármilyen adatot a regisztráció, vagy kontaktus során.

Jogos érdek

Mint Szolgáltató fenntartjuk a jogot magunknak, hogy a számviteli törvényeknek megfelelően tároljuk a vásárlók adatait ameddig erre törvénybeli kötelezettségünk van. Ezen kívül csak azokat az adatokat tároljuk és kezeljük, amibe az érintett kifejezetten beleegyezett.

További jogos érdek, hogy a vásárló ügyintézési, pl. garancia, fogyasztói kifogás, kezdeményezésének kezelésében az adatait tároljuk a későbbi eljárás, visszaellenőrzés, ügyintézés és vita esetében. Ez az adatkezelés nem lehet több mint a kötelezően megtartandó adatokra vonatkozó törvényileg szabályozott idő.

Jogos érdek alá eső adatkezelés vonatkozik a statisztikai adatgyűjtésre. A statisztikai adatgyűjtés a mi weblapunkon belül történik, személyt semmilyen beazonosítható módon nem kötünk az adatokhoz. Statisztika szükséges, hogy versenyképesek maradhassunk, és hogy jobbá tegyük a weblapunkat, illetve növeljük a vásárlási élményt.

Az összegyűjtött információk

Általában böngészhet a pandorant.com weboldalán anélkül, hogy személyazonosításra alkalmas adatokat szolgáltatna. Mindazonáltal kérhetjük Öntől, hogy személyesen azonosítható adatokat szolgáltasson a weboldal különböző időpontjaiban és pontjain.

 

Bizonyos esetekben, ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem érheti el a webhely minden részét, vagy nem veheti igénybe az összes funkcióját, árazását és termékválasztását.

A következő információkat gyűjtjük össze:
– név
– kapcsolati adatokat, (beleértve az e-mail címet)
– demográfiai információk, például a postai irányítószám, a preferenciák és az érdeklődés
az ügyfél-felmérésekkel és / vagy ajánlatokkal kapcsolatos egyéb információk

Az általunk összegyűjtött cookie-k teljes listáját megtekintheti a gyűjtött cookie-k listájában.

Vásárlások és más azzal kapcsolatos kommunikáció révén információkat szerezhetünk az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatban. Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, webszerverünk automatikusan névtelen adatokat, például naplóadatokat és IP-címeket gyűjt össze, és összegyűjti az Ön helyére vonatkozó általános információkat. Az automatikusan gyűjtött adatokat több célra használhatjuk, például weboldalunk fejlesztésére, termékválasztékára, ügyfélszolgálati ügyintézésre és speciális promóciókhoz.

Hogyan használjuk az összegyűjtött információkat

Ezekre az információkra szükségünk van ahhoz, hogy megértsük az Ön igényeit, és jobb szolgáltatást nyújtsunk Önnek, különösen a következő okok miatt:
– Belső nyilvántartás.
– Az információkat felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.
– Rendszeresen küldhetünk promóciós e-maileket az új termékekről, különleges ajánlatokról vagy más olyan információkról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesnek találhatja az Ön által megadott e-mail címet.
– Időről időre felhasználhatjuk az Ön információit is, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel piackutatási célokra.
Kapcsolatba léphetünk Önnel e-mailben, telefonon, faxon vagy e-mailben. Az információkat a weboldal – saját érdeklődésének megfelelően – annak testreszabásához használhatjuk.
– Ha Ön a kosárban hagyott termékeket és elnavigált az oldalról a pénztári lezárás előtt, emlékeztetőt küldhetünk Önnek az Ön által már megadott email címre, ezzel segítve a vásárlás kényelmes folytatását

Elkötelezettek vagyunk annak a biztosítására, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek. A jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetési eljárásokat vezettünk be az interneten gyűjtött információk védelmére és biztonságossá tételére.

Mások, akikkel megosztjuk adatait.

Az összes fenti információ, amelyet összegyűjtünk, a fent leírt módon, megosztható az összes szervezeti tag között.

Szolgáltatók: Külső vállalatok számára is közzétehetjük azokat az információkat, amelyek segítenek az Ön részére kínált termékek és szolgáltatások nyújtásában. Például együttműködhetünk egy külső céggel, hogy: a) kezelhesse az ügyfélinformációk adatbázisát;
b) segítsen nekünk az e-mailek terjesztésében;
c) közvetlen marketing és adatgyűjtés támogatása;
d) tárolni és elemezni;
d) a csalás megelőzését; és
e) egyéb szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók melyek célja, hogy segítsenek üzleti potenciálunk maximalizálásában.
Ezeket a szolgáltatókat, külső cégeket kértük, hogy beleegyezzenek abba, hogy bizalmasan kezeljék az általuk megosztott összes információt, és csak azokat az információkat használják fel, amelyek elkerülhetetlenek hogy a velük kötött megállapodásainkban foglaltakat teljesítsék.

Más cégek: Információkat tudunk biztosítani a gondosan kiválasztott külső cégeknek, ha úgy gondoljuk, hogy az Ön részére termékei vagy szolgáltatásai érdeklődésre tarthatnak számot.

 

Üzleti átmenetek: A Pandorant Group Kft-t vagy valamelyik tulajdonát, egységét átruházhatjuk egy üzleti tranzakción keresztül, például egy egyesülésen, egy másik cég által, aki megszerezte a vállalkozás valamely vagyonát. Ebben az esetben e-mailben vagy kiemelt üzenetben értesítést kap a weboldalunktól a személyes adatok tulajdonjogának megváltoztatása vagy ellenőrzése előtt, nehogy az Ön személyes adatait a szabályzattal ellentétes módon használják fel.

Az Adatvédelmi Szabályzat azonban semmiben sem befolyásolja a Pandorant Group Kft azon képességét, hogy vállalkozását és / vagy eszközeit egészben vagy részben átruházza egy társult vagy független harmadik félre bármikor, bármilyen célból, bármilyen korlátozás nélkül.
A Pandorant Group Kft kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a weboldaláról gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok egy példányát átruházza vagy megosztja az adott információhoz kapcsolódó üzletrészének vásárlójával.

Törvényi előírások betartása: Adatainkhoz hozzáférést biztosítunk, amennyiben jogilag kötelező, együttműködünk a rendőrségi nyomozásokkal vagy más jogi eljárásokkal, hogy megvédjük a weboldalunkat visszaélésekkel vagy jogosulatlan felhasználásokkal szemben melyek korlátozzák jogi felelősségünket. Továbbá, hogy védjük jogainkat és a weboldal látogatóinak a jogait, tulajdonát vagy biztonságát.

A Pandorant Group Kft partnere hirdetési cégeknek, hogy hirdetéseiket a saját oldalaikon az interneten helyezzék el. Ezek a hirdetési cégek névtelen információkat gyűjtenek a weboldalunkon tett látogatásainkról. Ez a technológia magában foglalja a harmadik féltől származó cookie-k használatát, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy személyre szabott hirdetéseket fejlesszenek ki, hogy azok közvetlenül kapcsolódjanak az Ön számára érdekes ajánlatokhoz. A Hirdetési partnereink oldalán kiválaszthatja, hogy kizárja ezt a szolgáltatást. Hirdetési partnereink:
– Facebook
– Google Adwords

Amennyiben nem szeretnének 3. féltől származó Cookie-t kapni úgy azt a saját böngészőjében illetve az alábbi helyeken letilthatja.
Facebook:
youronlinechoices.com

Továbbá a facebook marketing beállítását a saját facebook preferenciái között tudja kezelni. A Facebook profiljánál jobbfelső sarokban található legördülő menüben a Beállítások-ra kell kattintani és utána a bal oldali menüben a ‘Hirdetések’ menüpontra kattintva beállíthatja, hogy kíván-e kapni reklámokat.

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

 

Mi a Pandorant Group Kft is használunk cookie-kat, hogy online marketingeket biztosítsunk az Ön érdekeinek és preferenciáinak megfelelően. Amennyiben nem iratkozik fel hírlevélre akkor ennek megfelelően nem lesz részese az online marketing kampányainknak. Több választási lehetősége van a nem nyilvános, személyazonosításra alkalmas információk kezelésével kapcsolatban.
Ha úgy dönt, hogy ír nekünk, kérjük, írja be a nevét, címét és csatolja a blokk/számla másolatát (ha van ilyen), és tüntesse fel az alábbiak egyikét ’tárgy’ mezőben:

“NEM KÉREK AJÁNLATOKAT”; (Ha nem kér értesítést az akcióinkról)
“TÖRÖLJÉK AZ ADATAIMAT”; (Ha nem szeretne a webshop adatbázisában szerepelni)
“TÖRÖLJÉK A VÁSÁRLÁSI ÉS A MAGÁN ADATAIMAT”(Ha törölni szeretné minden önnel kapcsolatos SZEMÉLYES adatát)

email: hello[kukac]pandorant.com

Mivel az emaillisták gyakran elkészülnek az ajánlatok előtt (néhány hónappal az ajánlatot megelőzően), továbbra is kaphat ajánlatokat, miután elküldte nekünk kérését, hogy ne használjuk az adatait meghatározott marketing célokra. Nagyra értékeljük a türelmét és a megértést, hogy időt ad nekünk a kérés végrehajtására. Ami nem több mint 3 munkanap.
A kötelezően tárolt dokumentumokat törvényileg szabályozott ideig tároljuk.

Ellenőrizze milyen vállalatoktól lehetnek cookie-k a gépén és tiltsa le melyekre nincs szüksége.

youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Az online, viselkedés alapú hirdetések (Online Behavioural Advertising – OBA) európai önszabályozási programjában résztvevő országoknak több lépést kell teljesíteniük ahhoz, hogy igazolják az OBA-ra vonatkozó uniós elveknekvaló megfelelőségüket.

Miután megfelelőségüket saját maguk tanúsították, a vállalatoknak részt kell venniük az EDAA által engedélyezett négy tanúsító szervezet egyike által végzett, független megfelelőségi tanúsításon.

A cél az, hogy a vállalatok ne csak saját magukról állítsák, hogy fogyasztóik online hirdetési preferenciáihoz átlátható, választható és megfelelő ellenőrzést magában foglaló szolgáltatást kínálnak, hanem, hogy ezt egy független fél is ellenőrizze és megerősítse. Ez az elszámoltathatóság mind a fogyasztók, mind a teljes iparág számára előnyös.

A tanúsító szervezetek azért kapták meg az EDAA jóváhagyását, mert hiteles és hatékony megoldásokat kínálnak a vállalati tanúsításhoz. Ebből kifolyólag kizárólag a programnak való megfelelés alapján ítélhetik a vállalatnak (vagy vonhatják vissza a vállalattól) az EDAA Trust Seal-t.

Ezek a szervezetek az iparágtól és az EDAA-tól is teljesen függetlenek. A független szerv által végzett vizsgálatot kezdetektől fogva kezdeményezte az Európai Bizottság az egyeztetések és az önszabályozással kapcsolatos megközelítés kezdeti megbeszélések során, illetve ezt a követelményt a Program egyik kulcsfontosságú elemévé tették annak biztosítása érdekében, hogy az önszabályozás megbízható és jelentős eredményekkel járjon a fogyasztók részére.

Egy átfogó és alapos 30-napos megfigyelési időszakot követően a sikeresen teljesítő vállalatok megkapják az EDAA Trust Seal-t, amely igazolja a vállalat jó hírnevét és felelősségteljes magatartását az üzleti közösség és a fogyasztók felé.

Hogyan használjuk a Cookie-kat és a web beaconokat

A cookie egy kis fájl, amely engedélyt kér arra, hogy a számítógép merevlemezére települjön. Ha Ön egyetért, a fájl hozzáadásra kerül, és a cookie segíti a webes forgalom elemzését, vagy megismerheti Önt, amikor meglátogat egy adott webhelyet. A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazások számára, hogy személyesen reagáljanak Önre. A webes alkalmazás saját szükségleteire vonatkozó információk összegyűjtésével és emlékezésével testreszabhatja működését az Ön igényeihez.

Forgalomnapló cookie-kat használunk annak meghatározására, hogy mely oldalakat használjuk. Ez segít nekünk a weboldal forgalmának adatainak elemzésében és honlapunk fejlesztésében annak érdekében, hogy az ügyfelek igényeihez igazodjanak. Ezt az információt csak statisztikai elemzés céljából használjuk fel, majd az adatokat eltávolítjuk a rendszerből.

Összességében a cookie-k segítenek abban, hogy jobb honlapot biztosítsunk Önnek, lehetővé téve számunkra, hogy nyomon kövessük azokat a lapokat, amelyek hasznosak és amelyek nem. A cookie semmilyen módon nem biztosít számunkra hozzáférést a számítógéphez vagy az Önnel kapcsolatos információkhoz, kivéve azokat az adatokat, amelyeket megosztott velünk.
Választhat, hogy elfogadja vagy elutasítja a cookie-kat.
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző beállításait általában a cookie-k elutasításához használhatja. Ez megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználja a weboldal előnyeit.

A “web beacon” vagy a “pixel tag” vagy a “clear gif” általában egy egy pixeles kép, amelyet a számítógép vagy a mobil eszközről egy weboldalra továbbítanak.

Cookie-kat és webes jelzőket használunk, hogy nyomon kövessék a bevásárlókosárban szereplő adatokat, és emlékezzenek Önre, amikor visszatér a weboldalra, valamint azonosítja azokat a lapokat, amelyekre rákattintott a webhelyünkre történő látogatása során, valamint azon weboldal nevét amiről átlépett közvetlenül a pandorant.com webhelyre.

Ezeket az információkat felhasználva javítjuk weboldalunk tervezését, termékválasztékát, ügyfélszolgálatát és speciális promócióit. Természetesen letilthatja a cookie-kat és web beaconokat a számítógépén, jelezve ezt a böngésző beállításaiban vagy beállításai menüiben. Lehetséges azonban, hogy webhelyünk egyes részei nem fognak megfelelően működni, ha letiltja a cookie-kat. Webes irányjelzőket és más technológiákat is használhatunk annak érdekében, hogy nyomon követhessük, hogy kommunikációink elérik-e Önt, mérjük hatékonyságukat, vagy esetleg gyűjtenek bizonyos, nem személyes adatokat a számítógépéről, eszközéről vagy böngészőjéről annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számunkra a jobb tervezést, jövőbeli kommunikációt.

Szerződhetünk olyan harmadik felekkel, akik cookie-kat és webes beaconokat használhatnak, és adatokat gyűjthetnek nevünkben, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a hitelkártya feldolgozás, szállítás, promóciós szolgáltatások vagy adatkezelés. Hívjuk ügyfélszolgálati partnereinknek. Ezeket a harmadik feleket tiltja a velük kötött szerződésünk, hogy az információkat mással vagy más partnerekkel megosszák.

A cookiek általi adatkezelés jogalapja az webshop jogos érdeke. Mely biztosítja az üzletszerzéstől a szerződés teljesítéséig a rendszerfolyamat működését. Amennyiben ez a rendszerfolyamat megszakad az a versenyképesség csökkenését eredményezi. Ami ptk., az e-kereskedelmi tv és a GVH szabályozásával ellentmondó.

Az általunk gyűjtött cookie-k listája
Az alábbi leírás felsorolja a gyűjtött cookie-kat és az általuk tárolt információkat.

A fent található módon tudja szabályozni, hogy milyen cookie-kat fogad el és mely oldalaktól.

COOKIE név
COOKIE Leírás

Az oldal zökkenőmentes működéshez szükséges szükséges Cookie-k:

CART
Emlékszik a bevásárlókosárra.
CATEGORY_INFO
Lehetővé teszi az oldalak gyorsabb megjelenítését.
COMPARE
A Termékek összehasonlítása listában szereplő elemekkel.
CUSTOMER
Az ügyfélazonosító titkosított változata.
CUSTOMER_AUTH
Jelző, ha be van jelentkezve a boltba.
CUSTOMER_INFO
Az ügyfélcsoport titkosított változata, amelyhez tartozol.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Az ügyfélszegmens azonosítóját tárolja
EXTERNAL_NO_CACHE
A zászló, amely jelzi, hogy a gyorsítótár be van-e kapcsolva.
FRONTEND
A munkamenet azonosítója a kiszolgálón.
GUEST-VIEW
Lehetővé teszi a vendégek számára a megrendelések szerkesztését.
LAST_CATEGORY
Az utoljára kiválasztott kategória.
LAST_PRODUCT
Az utolsó termék, amit nézett.
NEWMESSAGE
Jelzi, hogy új üzenetet kapott-e.
NO_CACHE
Jelzi, hogy lehet-e gyorsítótárat használni.
PERSISTENT_SHOPPING_CART
A kosárhoz és a megtekintési előzményekhez kapcsolódó link, ha felkéri a webhelyet.
RECENTLYCOMPARED
Az utoljára összehasonlított elemek.
STF
Információk a barátainak e-mailben elküldött termékekről.
STORE
A tárolt nézet vagy a kiválasztott nyelv.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Jelzi, hogy az ügyfél engedélyezte-e a cookie-kat.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Azokat a termékeket, amelyeket nemrég nézett.
WISHLIST
A kívánságlistájához hozzáadott termékek titkosított listája.
WISHLIST_CNT
A kívánt elemek száma a kívánságlistában.

__cfduid

A Cloudflare tartalomhálózatot használja, megbízható internetes forgalom azonosításához.

PHPSESSID

A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges Cookie-k.

ads/ga-audiences

A Google AdWords segítségével olyan látogatók újbóli bekapcsolására irányulnak, akik valószínűleg ügyfélkapcsolatot fognak kezdeményezni a látogatók online viselkedésén alapuló webhelyeken.

ads/user-lists/#

Nem osztályozott

fr

A Facebook által használt olyan hirdetési termékek sorozatos értesítéséről, mint például a valós idejű licitálás harmadik fél részéről.

collect

A látogató eszköze és viselkedése a Google Analytics adatainak elküldésére szolgál.

IDE

Amelyet a Google DoubleClick használ, regisztrálja és bejelenti a webhely felhasználóinak tevékenységét a megtekintés után, miután rákattintott
a hirdető hirdetéseire a célja hatékonyságának mérése és célzott hirdetések megjelenítése a felhasználó számára.

test_cookie

Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.

tr

Nem osztályozott

E-mailek

Csak akkor kaphat promóciós e-maileket tőlünk, ha megkért erre minket. Ha később nem szeretne e-mailt kapni a Pandorant Group Kft cégtől, kattintson a “Leiratkozás” linkre az általunk küldött e-mail kommunikáció alján. Engedje meg, hogy a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül megtörténjen az eltávolítás befejezése, mivel néhány promóciója már folyamatban lehet a kérelem benyújtása előtt.